Аутор: проф. Др Божидар Т. Митровић

На Сретење Господње у Амбасади Србије у Москви је свечано обележен Дан државности и уставности Србије величанственим концертом и пријемом на коме су присуствоале многе угледне личности друштвене и политичке елите Москве и Русије,

То је традиционална манифестација која окупља не само Србе и Русе већ и комплетан дипломатски и војни кор иностраних земаља у Москви.

То што са поштовањем славимо овај празник не треба да нас лиши критичког сагледавања да ли је то најбољи избор за обележавање савремене државности или Срби имају не само право већ и обавезу да у циљу опстанка са већом одговорношћу говоре и уче о НЕПРЕКИДНОСТИ СВОЈЕ КУЛТУРЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА И СПЕЦИФИЧНОСТИ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ чији су носиоци.

Ако неко мисли да се ослобађање започето Првим српским устанком а онда и Другим српским устанком завршило грдно се вара. Оно што је војно и политички успело нашим прецима није и једном заувек завршен процес.

2004. године поводом обележавања 200 година од Првог српског устанка као професор на иностраном универзитету послао сам листу Политика 2000 USD да на једној црно-белој страници објаве неке од резултата мојих научних открића о древној српској историји културе и права. Али је уредник листа одбио да објави рекламу о резултатима мог производа – научног рада. Поднео сам тужбу надлежном суду о понуђену листа ПОЛИТИКА да објави плаћени оглас о мојим резултатима (научног) рада. После 2 година вођења судског спора лист ПОЛИТИКА је прихватила да објави рекламу о мојим научним открићима и то бесплатно на две странице у боји. Сарадници оделења рекламе су ми признали да је то најлепша реклама која је икада објављена у листу ПОЛИТИКА.

Због тога не замерите што и поводом ове годишњице ДАНА ДРЖАВНОСТИ И УСТАВНОСТИ СРБИЈЕ достављам један критички текст о узроцима и дометима овако конципираног ДАНА ДРЖАВНОСТИ И УСТАВНОСТИ.

Из емисије РАДИО СЕРБОНЕ и излагања српским умних глава сазнао сам и за ТАЈНУ КОНВЕНЦИЈУ коју је Србија Милана Обреновића била принуђена да закључи са Аустро-Угарском. Морамо стално учити и на основу нових открића тумачити проблеме са којима се суочавамо. А очигледно је да језуитске армије не допуштају научна истраживања историје Срба и СлоВена не само у малој Србији и осталим српским земљама већ и у моћној светској сили каква је Русија.

И управо то што видим шта чине Русији и Руском народу, који приређује овације кад год им и где год им говорим о древној и славној историји Русије и НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ, ПРАВА И АРХИТЕКТУРЕ, ме приморава да указујем и на расистичку и зликовачку тенденцију да се српска и слоВенска историја скрива и на Балкану. Те чињенице можете видети у мом филму ТАЈНА РУСКОГ ХРАМА на ЈуТјубу.

Буди и Ти део ослободилачког процеса од заблуда и превара којим је био изложен српски народ. Трагедије нас нису сломиле већ су нас ојачале. И за нас није много ни две године ни две деценије ни два века Ми носимо енергију наших славних предака.

И оно што морају знати и наши вожди, и наши пријатељи и наши непријатељии:
Ништаван је сваки акт којим би свето за Србе Косово Поље било ван простора Србије и српских земаља. Нико и никад не може легално и легитимно потписати такав акт, а ако га који несретник потпише такав акт ће бити ништав у било чије име да га потпише.

Пред нама су векови као што су иза нас хиљаде година НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ, ПРАВА И АРХИТЕКТУРЕ.

У прилогу:
1. фотографије са прославе ДАНА ДРЖАВНОСТИ И УСТАВНОСТИ У АМБАСАДИ СРБИЈЕ,

      
2. оглас који је лист ПОЛИТИКА ипак прихватила да објави,

      
3. анализа о циљевима и разлозима ОБЕЛЕЖАВАЊА СРЕТЕЊА ГОСПОДЊЕГ КАО ДАНА СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ И УСТАВНОСТИ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

БОЛЬШОЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И КОНСТИТУЦИИ СЕРБИИ В ПОСОЛЬСТВЕ СЕРБИИ В МОСКВЕ

На Сретене Господне в сербском посольстве в Москве торжественным концертом отмечен День государственности и конституционности Сербии. На прием  присутствовали многие выдающиеся деятели общественной и политической элиты Москвы и России,

Это традиционная манифестация, которая собирает не только сербов и русских, но и весь дипломатический и военный корпус зарубежных стран в Москве.

Тот факт, что мы празднуем этот праздник с уважением, не должен лишать нас критического рассмотрения, является ли это лучшим выбором для обозначения современной государственности, или у сербов есть не только право, но и обязанность говорить и узнавать о НЕПРЕРЫВНОСТИ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА во имя выживания с большей ответственностью к ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, носители которой сербы явялются.

Если кто-то думает, что освобождение началотое с Первого сербского восстания, а затем Второго сербского восстания закончилось сильно ошибаются. То, что было достигнуто нашими предками в военном и политическом отношении, еще не окончено.

В 2004 году, когда исполнилось 200 лет со дня Первого сербского восстания в качестве профессора в иностранном университете, я отправил текст газеты «Политика»,2000 дол. США, чтобы объявить на одгой черно-белой странице некоторые из результатов моих научных открытий о древней сербской истории культуры и права. Но редактор газеты отказался публиковать рекламу о результатах моего продукта – научной работы. Я подал иск в компетентный суд о понуждении газеты  ПОЛИТИКИ, опубликовать платную рекламу о моих результатах (научной) работе. После двух лет судебных разбирательств ПОЛИТИКА согласилась бесплатно опубликовать рекламу моих научных открытий на двух цветных страницах. Специалисты Отдела рекламы признали, что это самая красивая реклама, когда-либо опубликованная в газетеПОЛИТИКА.

Поэтому не обижайтесь, что по случаю этой годовщины ДНЯ ГОСУДАРСТВА И КОНСТИТУЦИИ Сербии я представляю критический текст о причинах применения этой концепции Дна государствености и конституционности.

Из прогаммы РАДИО СЕРБОНА  и высказываний сербский интеллектуалов я узнал о СЕКРЕТНОЙ КОНВЕНЦИИ, которую Сербия княза Милана Обреновича была вынужден заключить с Австро-Венгерией. Мы должны постоянно учиться и, на основе новых открыти, интерпретировать проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И очевидно, что армии иезуитов не позволяют проводить научные исследования истории сербов и слаВян, не  только в маленькой Сербии и других сербских странах, но и в такой могущественной мировой державе, как Россия.

И именно то, что я вижу, это то, что они делают с Россией и русским народом, который организует овации, где бы и когда бы и где бы я ни говорил им о древней и славной истории России и НЕПРЕРЫВНОСТИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПРАВА И АРХИТЕКТУРЫ, заставляет меня обращать Ваше внимание на расистскую и злую тенденцию скрывать сербскую историю и на Балканах. Вы можете увидеть эти факты в моем фильме ТАЙНА РУССКОГО ХРАМА на JuТub.

Будь частью процесса освобождения от заблуждения и мошенничества, которому подвергся сербский народ. Трагедии не сломили нас, но укрепили нас. И для нас не много лет или два года, ни два десятилетия или два столетия. Мы несем энергию наших знаменитых предков.

И что должны знать наши лидеры, и наши друзья, и наши враги:
Каждый акт и  действие, которые направлены на то чтобы священное для сербов в Косово-Поле,было видведено за пределы Сербии- является ничтожным. Никто никогда не может легадно и законно подписать такой акт, и если несчастный человек подпишет его, он будет недействительнымнезависимо от того от имени кого подпишет этот акт.

Перед нами столетия, как позади и тысячи летия НЕПРЕРЫВНОСТИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПРАВА И АРХИТЕКТУРЫ.

В приложении :
1. фотографии с празднования ДНЯ ГОСУДАРСТВА И КОНСТИТУЦИИ в ПОСОЛЬСТВЕ СЕРБИИ,
2. Реклама, которую ПОЛИТИКА приняла опубликовать и опуликовала,
3. Анализ целей и причин принятия Сретения Господня ка Дня государственности и конституционности Сербии.