У најновијем, 8. броју чувеног московског научног журнала “МЕЖДУНАРОДНАЈА ЕКОНОМИКА” (МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА), који је управо изашао из штампе, објављен је чланак професора Божидара Митровића, доктора правних наука под називом Две цивилизације у Европи на страницама 48 до 68.

Управо благодарећи овом чланку цео број је оформљен као разматрање питања СТРАТЕГИЈА И ИДЕОЛОГИЈА (ТЕМА НОМЕРА: СТРАТЕГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ)

Пре неколико година професор Јуриј Пискулов, главни уредник овог часописа је на аеродрому у Ростову на Дону, када је цела делегација путовала на научну конференцију, упитао ректора универзитета МНЕПУ из Москве где је професор Митровић руководио катедром Међународног, словенског и еколошког права: „Има ли професор Митровић споменик у Москви. Ако нема треба му подићи!“, јер се управо био упознао са неким од радова Божидара. Да ли је и колико веровао у тај предлог и сам професор Јуриј Пискулов, време ће да покаже, али је већ сада сигурно да је већ сада, овај још увек енергични професор и главни уредник, подигао српском научнику својеврстан споменик, јер је објављивањем чланка придао велики значај научним открићима професора Божидара Митровића и научној школи НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ професора Митровића.

“Основне тезе и текст чланка сам првобитно изнео на неколико научних конференција, како се овде тражи као облик апробације (опробавања) целовитости изложене материје, факата и доказа”, говори проф. Митровић. “Чланак сам понудио и часопису „Анали“ Правног факултета Универзитета у Београду, али су они одбили да објаве чланак.
„Анали“ и Правни факултет у Београду одбили би како се сада види и радове  легендарних теоретичара права Савињија (Фридрих Карл фон Савињи 1779 – 1861) и Пухте (Георг Фридрих Пухта 1798 – 1846), који су осмислили историјску школу права као облик супротстављања Наполеоновском глобализму и покоравању народа Европе путем теорије о постојању „општег права (вишег разума)“, како и данас глобалисти покоравају народе опште прихваћеним нормама.”

Тешко је укратко одредити који су све аспекти овог чланка проф. Митровића од приоритетног значаја, јер их је несумњиво више. У сваком случају, подсећање на научну школу непрекидности (словенског) права и културе, коју је утемељио Митровић на универзитетима у Москви, јесте оно што би СлоВени могли да искористе као темељ за одбрану од безличности глобализма ради очувања своје идентичности.

Да ли ће то бити искоришћено, време ће показати, посебно имајући у виду чињеницу да су све институције и организације које имају свесловенско опредељење или назив – већ угашене.

Објављивање ове темељне теоретске анализе има писану подршку два водећа руска научника из области теорије државе и права: професора Сырых Владимира Михајловича, д-р правних наука, и професора, Марченко Михаила Николаевича, д-р правних наука, који су у више наврата у писаном облику оцењивали научна открића професора Митровића као истинску научну парадигму.

—————————————————–

В последнем 8 номере знаменитого московского научного журнала «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (INTERNATIONAL ECONOMICS)», который только что вышел из печати, опубликована статья профессора Божидара Митровича, доктора юридических наук, под названием «ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ» на станциях 48–68.

Именно благодаря этой статье весь темой номера обозначен вопрос СТРАТЕГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ, а статья опубликована в разделе „История идеологий“

Несколько лет назад  в аэропорте Ростова-на-Дону главный редактор журнала обратился к ректору Университета МНЭПУ, где профессор Митрович возглавлял кафедру международного, славянского и экологического права: «Есть ли у профессора Митровича памятник в Москве. Если нет его не нужно поднимать „, потому что он только что познакомился с некоторыми работами Божидара. Насколько сам професор Юрий Пискулов верил в это предложение, покажет время, но  этот энергичный профессор и главный редактор уже воздвиг памятник сербскому ученому, тем, что, опубликовал эту статью, придавая большое значение научным открытиям профессора Божидара Митровича и Научной школы непрерывности славянского права и культуры, которую установил проф. Митрович в Москве.

„Первоначально я представил основные тезисы и текст статьи на нескольких научных конференциях, так как в России это предусмотренно как форма апробации (проверки) целостности изложенного материала, фактов и доказательств“ – говорит проф. Митрович. Я также предложил статью журналу „Анали“ юридического факультета Белградского университета, но они отказались опубликовать статью. Это не должно удивлять, ибо журнал „Анналы“ и Юридический факультет в Белграде отказались бы публиковать и работы легендарных теоретиков права Савини (Фридрих Карл фон Савини, 1779 – 1861), и Пухте (Георг Фридрих Пухта, 1798 – 1846), которые разработали историческую школу права как форму противостояния наполеоновскому глобальизму и покорению. народов Европы через ахфзњезку. теорию „общего права (высшего разума)“, поскольку даже сегодня глобалисты подчиняют народы навязыванием так называемых общепринятых норм и прав.

Трудно определить коротко, какие все аспекты этой статьи проф. Митрович имеют первостепенное значение, потому что, несомненно, их больше, но в любом случае напоминание о научной школе непрерывности (славянского) права и культуры, основанной Митровичем в московских университетах, – это то, что славяне могли бы использовать в качестве основы для защиты. от безличности глобализма, чтобы сохранить свою идентичность.

Будет ли это использовано, время покажет. Но это не обозначает, что это в России есть какая то общая тенденция, ибо почты все организации со славянским уклоном закрыты и упразднены.

Публикация этого фундаментального теоретического анализа имеет письменную поддержку двух ведущих российских ученых в области теории государства и права, профессора Сырых Владимира Михайловича и профессора Марченко Михаила Николаевича, которые несколько раз писали о огромном значении научных открытий проф. Божидара Митровича. оценив, при этом научные открытия профессора Митровича как истинную научную парадигму.

…………

Проф. Митровича можете контактировать:
по электронной почте         bozzidar@inbox.ru
по skype:                           koloven1
в Москве по тел.                +7929 9 32 23 72
в Белграде по тел.             +38161 322 0670
Мой сайт                           www.bozidar.ru

Профессор Божидар Митрович, д.ю.н.,
Директор Музея НЕПРЕРЫВНОСТИ СЛАВЯНСКОГО ПРАВА И КУЛЬТУРЫ С ЭПОХ ЛЕПЕНСКОГО ВИРА И ВИНЧИ, Москва
Председатель Совета по статусным вопросам Диаспоры Республики Сербии
член Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы по 2018 год,
член Комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей  по 2018 год,
Председатель Региональной общественной организации ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕРБОВ по 2017 год,
Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы по 2017 год.

профессор Божидар Митровић, доктор правних наука,
директор Музеја НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ ОД ЕПОХА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА И ВИНЧЕ, Москва,
Председник Савета за статусна питања дијаспоре Србије,
члан Савета националности при Влади града Москве до 2018. године
члан Комисије за науку и образовање Савета националности до 2018. године
адвокат Адвокатске коморе града Москве до 2017. године,
председник Регионалне друштвене организацијије ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА, Москвадо 2017. године