Бриселски споразум је потписан 19. априла 2013. у Бриселу.
Споразум су потписали: у име Републике Србије – председник владе Ивица Дачић, а испред самопроглашене «Републике Косова», Хашим Тачи.

(превод са енглеског: Л. Ј. Барбат.

Први Споразум О Принципима Који Регулишу Нормализацију Односа

1. На Косову ће постојати Удружење/Заједница општина са српском већином. Чланство ће бити отворено за било коју другу општину, под условом да су чланице сагласне.

2. Заједница/Удружење ће бити створена на основу статута. Распуштање ће се извршити само одлуком општина које учествују. Законске гаранције биће обезбеђене важећим законом и уставним законом (укључујући правило 2/3 већине).

3. Структуре Асоцијације/Заједнице биће успостављене на истој основи као и постојећи статут Асоцијације косовских општина, нпр. Председник, потпредседник, Скупштина, Савет.

4. У складу са надлежностима које дају Европска повеља о локалној самоуправи и косовски закон, општине које учествују имају право на сарадњу у вршењу својих овлашћења кроз заједницу / удружење колективно. Асоцијација/заједница ће имати потпуни преглед у области економског развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања.

5. Асоцијација/заједница ће вршити друге додатне надлежности које могу бити пренете од стране централних органа власти.

6. Заједница/удружење има заступничку улогу ка централним властима и имаће, у ту сврху, столицу у консултативном савету за заједнице. У вршењу ове улоге предвиђена је функција мониторинга.

7. На Косову ће постојати једна полицијска снага, звана Косовска полиција. Сва полиција на северу Косова биће интегрисана у Оквир Косовске Полиције. Плате ће бити само из КП* (*косовска полиција, прим.прев.).

8. Припадницима других српских безбедносних структура биће понуђено место у еквивалентним косовским структурама.

9. Постојаће регионални командант полиције за четири општине са српском већином (Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Командант овог региона биће косовски Србин ког именује Министарство унутрашњих послова са листе коју су у име Заједнице / Удружења дала четири градоначелника. Састав КП на северу ће одражавати етнички састав становништва четири општине. (Биће још један регионални командант за општине Митровица Југ* (Јужна Митровица, прим.прев.), Скендерај* (*Србица, прим.прев.) и Вуштри* (*Вучитрн, прим.прев.)). Регионални командант четири северне општине сарађиваће са другим регионалним командантима.

10. Правосудне власти биће интегрисане и деловаће у косовском правном оквиру. Апелациони суд у Приштини формираће веће састављено од већине судија К/С* (*косовски Срби, прим.прев.), које ће се бавити свим општинама са већином косовских Срба. Одељење овог Апелационог суда, састављено и од административног особља и судија, трајно ће заседати у северној Митровици (Окружни суд у Митровици). Свако веће горе наведеног одељења биће састављено већином од судија К/С. Одговарајуће судије ће заседати зависно од природе случаја на коме се ради.

11. Општински избори биће организовани у северним општинама 2013. године, уз подршку ОЕБС-а у складу са косовским законом и међународним стандардима.

12. План имплементације, који укључује временски оквир, биће израђен до 26. априла. У спровођењу овог споразума биће поштовано начело транспарентног финансирања.

13. Дискусије о енергетици и телекомуникацијама биће интензивиране од обе стране, а завршене до 15. јуна.

14. Договорено је да ниједна страна неће блокирати или охрабривати друге да блокирају напредак друге стране на њеном путу ка ЕУ.

15. Две стране ће, уз помоћ ЕУ, основати Одбор за спровођење.

———

( Верзија на енглеском, преузета са сајта https://www.srbija.gov.rs/cinjenice/en/120394 )

Brussels Agreement

First Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations

1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided the members are in agreement.

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

3. The structures of the Association/Community will be established on the same basis as the existing statute of the Association of Kosovo municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council.

4. In accordance with the competences given by the European Charter of Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the Community/Association collectively. The Association/Community will have full overview of the areas of economic development, education, health, urban and rural planning.

5. The Association/Community will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities.

6. The Community/Association shall have a representative role to the central authorities and will have a seat in the communities’ consultative council for this purpose. In the pursuit of this role a monitoring function is envisaged.

7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police framework. Salaries will be only from the KP.

8. Members of other Serbian security structures will be offered a place in equivalent Kosovo structures.

9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavic). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb nominated by the Ministry of Interior from a list provided by the four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of the four municipalities. (There will be another Regional Commander for the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtrri). The regional commander of the four northern municipalities will cooperate with other regional commanders.

10. The judicial authorities will be integrated and operate within the Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb majority municipalities.

11. A division of this Appellate Court, composed both by administrative staff and judges will sit permanently in northern Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will be composed by a majority of K/S judges. Appropriate judges will sit dependant on the nature of the case involved.

12. Municipal elections shall be organized in the northern municipalities in 2013 with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law and international standards.

13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two sides and completed by June 15.

14. It is agreed that neither side will block, or encourage others to block, the other side’s progress in their respective EU path.

15. An implementation committee will be established by the two sides, with the facilitation of the EU.