Аутор: Професор Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука

 

О дану државности Сретенског Устава

 

Скоро педесет година сва историја нам је почињала у Јајцу (Друго заседање Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије је одржано 29. новембра 1943. године у граду Јајцу када је АВНОЈ конституисан у извршно представничко тело Југославије, успостављен Национални комитет ослобођења Југославије, а избегличкој влади и краљу Петру II Карађорђевићу забрањен повратак у земљу) и сеоцету Столице када је 26. септембра 1941. године одређено да ће се јединице комунистичке партије звати: партизани (што је ипак термин из рата против окупационе армије Наполеона).

 

Онда смо 2002. године учинили велики искорак (уназад) и почели да славимо Сретење Господње као Дан државности и Дан Уставности, што се везује за:

 • 15. фебруар 1804. године, када је почео Први српски устанак за ослобађање Срба од Турака,
 • 15. фебруар 1835. године, када је донет Сретењски Уставъ Княжества Сербїе –изгласан у Крагујевцу 1835. године на Скупштини која је започета на хришћански празник Сретење Господње.То је искорак уназад јер је облик само делимичне обнове, пошто се Дан државности Србије на Сретење Господње славио до настанка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године, након чега је укинут.Прослављање Сретења као Дана државности српског народа и државе Србије:
 • има за циљ да српски народ заборави да је и пре Косовске битке 1389. године имао снажну државу, царство и хиљадама година специфичну слоВенску форму организације друштва (која одговара хиљадугодишњој персоналној цивилизацији и концепцији да се припадност човека целини не одређује преко територије као у Риму и на Западу, већ преко рода, због чега су Срби све до 1848. године себе звали: РАс – род Первоначала. Пошто је за наше претке од Лепенског Вира пре 12200 година Первоначало било Коло, које ствара Венац живота на Земљи, то је синонимни назив имену РАс било име КолоВени. КолоВени је изворно значење и назива 1. СерБи (SorVen, где је знак S – знак Кола) и назива 2. СлоВени, што је резултат Тајне Конвенције коју је српски кнез Милан Обреновић био принуђен да потпише 28. јуна 1881. године преко Милутина Гарашанина и Чедомиља Мијатовића са Аустро-Угарском империјом (као творевином Ватикана створеном да потисне православне СлоВене и да их германизује и унгаризује), по којој је уговорено да Србија неће моћи закључивати било какве уговоре са другим земљама, без претходног одобрења Аустро-Угарске, да Србија неће моћи да се шири јужније од Северног дела Косовске Митровице и да Срби не смеју да изучавају своју историју пре династије Немањића, чиме је Србија стављена у зависан положај од Аустро-Угарске као творевине Ватикана. У истом циљу Аустро-Угарска је од слоВенских племена створила вештачку творевину АлбВенију (сада АлБанија), да Србија не би повратила своју древну престоницу SкаДар (СкаДар) и да се не би вратила на Јужна Мора.
 • Ништаван је сваки акт којим би свето за Србе Косово Поље било ван простора Србије и српских земаља. Ако Запад и Ватикан то не схватају морају знати да ће се Срби пре одрећи сваке верске компилације, које су све од реда изведене из КолоДара (тајног древноСлоВенског знања које данас називамо каленДар) и вратити се својој древној вери чије је име било: рАзУм, по којој се преци васкршавају рађањем деце.
 • По тој окупационој тајној Конвенцији од Србије се и данас захтева да се одрекне своје територије Косова и Метохије јужно од Северног дела Косовске Митровице, иако реч КосоВа представља скраћеницу од назива: КолоВ(ениј)а што је првобитни назив речи: 1. Срби (SorVen, где је знак S – знак Кола) и речи: 2. СлоВени.

bozzidar@inbox.ru                www.bozidar.ru                skype koloven1          тел. +7929 9 32 23 72

 

Профессор Божидар Трифунов Митрович, доктор юридических наук

 

И ТУРКИ БЫЛИ ЛУЧШЕ

В течение почти пятидесяти лет вся история началась в Яйце (Второе заседание Антифашистского Совета Народного Освобождения Югославии состоялось 29 ноября 1943 года в г. Яйце, когда АВНОЙ переоформлен в Исполнительный представительский орган Югославии, создан Национальный комитет освобождения Югославии, королю Петру II Каражорьевичу запрещено возвращаться в страну).

 

В 2002 году мы сделали большой шаг (назад) и начали отмечать Сретенье Господне как День государственности и День конституции Сербии, который связан с:

 • 15 февраля 1804 года, когда началось Первое сербское восстание для освобожения сербов от турок,
 • 15 февраля 1835 года, когда была принята Сретенская конституция сербов, которая провозглашена в г. Крагуевац в 1835 году на Собрании, которое началось в христианский праздник Сретения Господня.
 • Празднование Сретеня как Дня государственности Сербии:
 • Это шаг назад, ибо это только частичное восстановление, потому что День государственности в Сербии праздновали в Сербии вплоть до создания Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918 году, после чего праздник упразднили.
 • имеет за цель, чтобы сербский народ забыл, что сербы еще до битвы в Косово Поле в 1389 году имели сильное государство, царство и тысячами лет имели особенную славянскую общественную организацию (что соответствует тысячелетней персональной цивилизации и концепции организации общества, согласно которой принадлежность человека определяется не по территории, как в Риме и на Западе, но через: род. Из-за этого сербы до 1848 года называли себя: РАсрод Первоначала. Для наших предков с эпох Лепенского Вира, 12200 лет тому назад, Первоначалом было Коло, которое создает Венец жизни на Земле. Поэтому синоним имени РАс было название: КолоВены.КолоВены является первоначальным значением названия:

  1. SерBи (SorVen, где знак S является знаком Коло) и названия
  2. слаВяне/SлоВени,является результатом Тайной конвенции, которую сербский князь Милан Обренович был вынужден подписать 28 июня 1881 года через Милутина Гарашанина и Чедомиля Миятовича с Австро-Венгерской империей (созданой Ватиканом, для вытеснения православных славян, а также для их германизации и унгаризации). По Конвенции было решено, что Сербия не сможет заключать какие-либо соглашения с другими странами без предварительного одобрения Австро-Венгерской империи, что Сербия не сможет расширяться южнее северной части Косовской Митровицы и что сербы не могут изучать свою историю раньше династии Неманичей.

  Этим Сербия попала в зависимое положение от Австро-Венгрии. С этой же целью Австро-Венгри создала искусственное творение АлбВению (ныне АльБания) из славянских племен, чтобы Сербия не вернула себе свою древнюю столицу SкаДар (ШкоДер) и не вернулась на Южные моря.В соответствии с этой Тайной конвенцией от Сербии теперь требуют, чтобы отказаась от своей территории Косово и Метохия южнее Северной части Косовской Митровице, хотя слово КосоВа означает аббревиатуру КолоВ(ени)а, которое является первоначальным названием слова: 1. Сербы (SorVen/SorБен) и слова: 2. слаВяне,Любой акт, согласно которому святое для сербов Косово-Поле будет за пределами территории Сербии и сербских стран, будет недействительным. Если Запад и Ватикан не понимают этого, они должны знать, что сербы откажутся от всех религиозных компиляций, ибо все эти компиляции происходят из мировоззрения КолоДарь (тайное древнее славянское знание, которое мы сегодня называем каленДарь), и вернутся к своей древней вере, чье имя было: рАзУм, согласно которому предки воскрешаются рождением детей.

 • bozzidar@inbox.ru                www.bozidar.ru                skype koloven1          тел. +7929 9 32 23 72